Projekty UE w Szczecinku / rozwoj.szczecinek.pl
Zwiń

Nowa
Perspektywa
UE 2014 – 2020
– nowe możliwości.

Czytaj dalej Czytaj dalej W latach 2006-2014 Miasto Szczecinek wydatkowało na rozwój kwotę ponad
246 000 000 zł. W ramach środków własnych, dotacji z Unii Europejskiej i funduszy krajowych wykonano szereg inwestycji w sferze infrastruktury technicznej i społecznej miasta.

Nowa perspektywa finansowa przyniosła nowe zasady finansowania zadań inwestycyjnych JST. Jedną z podstawowych form interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 stał się Kontrakt Samorządowy, zawierany w formie umowy pomiędzy samorządem województwa a reprezentacją samorządów, na wykonanie zadań priorytetowych dla danego obszaru.

Kontrakt Samorządowy dla Powiatu Szczecineckiego został podpisany 25 kwietnia 2016 roku. Przystąpiło do niego siedem jednostek samorządu terytorialnego:
Miasto Szczecinek (lider kontraktu), Miasto Barwice, Miasto i Gmina Biały Bór, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Grzmiąca, Gmina Szczecinek i Powiat Szczecinecki, aplikując z sukcesem o projekty priorytetowe o wartości ponad 23 240 198 zł.

Szczecinek uzyskał 7 678 652,07 zł dofinansowania na realizację trzech priorytetowych inwestycji podnoszących jakość infrastruktury miejskiej:

  • "Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności"
  • "Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek"
  • "Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku"
Poza kontraktem, beneficjenci mogą także uzyskać dofinansowanie, biorąc udział w konkursach ogłaszanych przez Zarząd Województwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz pięciu krajowych programów operacyjnych. Miasto Szczecinek jak i jednostki i spółki mu podległe, korzystają ze wszystkich źródeł środków unijnych, aby uczynić nasze miasto jeszcze bardziej przyjaznym dla mieszkańców i interesującym dla inwestorów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami najważniejszych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w bieżącym budżecie Unii Europejskiej przez Miasto i jednostki mu podległe do roku 2020.

Projekty / Aktualności

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publiczne

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnięty

Czytaj dalej Czytaj dalej

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw .

Czytaj dalej Czytaj dalej

Rozwój szczecineckiego produktu turystycznego poprzez budowę wielofunkcyjnego pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko.

Celem nadrzędnym, jakiemu służyć ma realizacja przedmiotowej inwestycji jest rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale. Wpływ na osiągnięcie przez region celu nadrzędnego mieć będzie realizacja

Czytaj dalej Czytaj dalej

Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności

Głównym celem projektu jest ograniczenie wydatków Miasta na oświetlenie dróg i ulic poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań oświetlenia, pozwalających na radykalne obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń przy jednoczesnej poprawie jakości i standardu oświetlenia, mającego znaczący wpływ na bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego.

Czytaj dalej Czytaj dalej